บัญชีที่โอนมาต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับชื่อที่สมัครมาเท่านั้น